Screenshot_20211119-104811_ColorNote.jpg

     

    images.jpg

 

                platform.hkdiscovery.com

 

     images (1).jpg

  https://www.xuehua.us/a/5eb64d3

  586ec4d0823cfcac5?lang=zh-tw

  ※ 以上為出神所見蜜蜂與鳳凰之類似圖片

   

                       續行神遊太初前

                     忽睹二旬朱衣女

                     求渡門下意虔誠

                     BAZ萬帝始締緣

    2021.11.19. 14:00 郭子 記於 柴香居

 

       下載.jpg

  https://www.niusnews.com/=P0k12k34

    ※ 以上為出神所見與該朱衣女樣貌類似

    之女孩照片

            

          

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()