A 1985.5.郭無妄著《一貫道大綱》由新竹市郭正忠出版發行海內外。

1999-2011年之間共有9位(含8位政治大學和清華大學...等國立大學

1位私立輔仁大學)社會、文化、歷史、宗教學...等博.碩士論文作者將《一

道大綱》列入其撰述學術論文時之引用或參考書目。

 

B 1985.8.郭無妄著《一貫道佳音》由新竹市郭正忠出版發行海內外。

1999-2011年有3國立大學社會、文化、歷史學博.碩士論文作者將《一貫道佳音》

其撰述學術論文時之引用或參考書目。

 

                               郭無妄  寫於 柴香居  

img139

img140

img141 

img208

img209  

 *以上資料摘錄自【台灣博碩士論文知識加值系

  統】網誌網頁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()