Screenshot_20210414-102730_WeChat.jpg

 

              以下為各宇宙經調查RAA德帝提出之

   礦名種別後回報之各較大之金屬寶石礦產

   應設立工廠開採之數量統計表:

 

    Screenshot_20210415-033424_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-042821_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-033113_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-032518_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-033835_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-043542_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-041743_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-035018_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-035335_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-042317_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-040103_Photos.jpg

    Screenshot_20210415-040327_Photos.jpg

               2021.4.14. 23:30 郭子 記於 天然總壇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

 

                

     

    

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

    

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

      

 

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()