A   大羅治權原紛爭

                          今晨請來無生

                          渡伊麾菁明統庠

                          遺一昕蕊歸怡祥

                          商代中期栽釁因

                          三千餘載頻不平

                          鞥呈稟天然帝

                          一朝安定河內

               

                     B   冰鬟銀肌無生

                          嬌細臉龐朱瞳輝

                          綠鈺碩耀下栩

                          賓理彬和郭子

 

               2019.9.29. 郭子 記於 越南旅次

                 

 

 

h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()