A   大羅治權原紛爭

                             今晨請來無生

                             渡伊麾菁明統庠

                             遺一昕蕊歸怡祥

                             商代中期栽釁因

                             三千餘載頻不平

                             鞥呈稟天然君

                             西聖示歉無生

                             一朝安定河內

                             東西羅天綻洽歡

               

                        B   冰鬟銀肌無生

                             嬌細臉龐朱瞳輝

                             綠鈺碩耀下栩

                             賓理彬和郭子

 

                  2019.9.29. 郭子 記於 越南旅次

                 

 

 

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()