22q00005938105r11607.jpg

         https://kknews.cc/finance/xmv4nvr.html

      天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯左上角該金片上

      文字:

     獅身人面像是按照圖坦卡門的相貌建造的。獵戶星座人是埃及

        人守護神。部分的人類是獵戶星座人創造的。

 

                        2020.11.27.21:57 郭子 記於柴香居    

 

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()