22q5000346r0pq31n2s3.jpg

       https://kknews.cc/finance/xmv4nvr.html

       天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯自左算起第2金

       片上文字:

     人類是由半人半猿混造出的。開羅金字塔是獵戶星人建造

        的。

      ...翻譯自左算起第3金片上文字:

      「獵戶星人從13萬年前就來地球了,埃及是我們來到的最先

         地點。人類是在3萬年前創造的。

      ...翻譯自左算起第4金片上文字:

      人類的文明是由獵戶星人教導出來的。獵戶星人教人類防

         止野獸攻擊。人類的身高約一百五十多公分。

 

                      2020.11.27.22:26 郭子 記於 柴香居

       

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()