Screenshot_20201201-103527_Photos.jpg

                          1sucai.com 在埃及發現的罕見文字版面

           天然勝帝分身派駐獵戶星座任職之星礴王佛翻譯上圖

           之文字:

              人類的飲食是原始而無味的,獵戶星人的飲

                 食是進步且香美的。 

 

                       2020.12.1.11:25 郭子 記於 柴香居

                 

    全站熱搜

    h5668 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()